Zápis ťažného zariadenia | AUTOVIA.SK

Zápis ťažného zariadenia

Zápis spájacieho zariadenia vozidla 

Zákonom č. 388/2013 Z. z. bola schválená zmena pri zápisoch spájacieho zariadenia do dokladov vozidla. Od 01.01.2014 zápisy spájacieho zariadenia nevykonávajú odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresných úradov, ale vykonávajú ich príslušné orgány Policajného zboru (dopravné inšpektoráty). Spájacie zariadenie vozidla sa zapisuje do osvedčenia o evidencii časť II

Pri zápise spájacieho zariadenia je potrebné predložiť:

  • vyplnenú žiadosť o zmenu,
  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
  • platný doklad totožnosti,
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • pri zmene farby sa predkladá aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé". V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €.

Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.

Výmenu karosérie a motora vykonáva obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Orgán Policajného zboru následne vykoná zápis zmeny v dokladoch.

zdroj: minv.sk

Dokumenty na stiahnutie nájdete TU .