Prevod a vybavenie papierov | AUTOVIA.SK

Prevod a vybavenie papierov

Vybavenie všetkých náležitostí súvisiacich s predajom a kúpou jazdeného vozidla si žiada nielen potrebnú dávku trpezlivosti a času, ale aj dostatok právnych vedomostí, ktoré sú v mnohých prípadoch kľúčové. Najmä v kúpno-predajnej zmluve na vás môže "striehnuť" mnoho právnych nezrovnalostí, ktoré vám neskôr pri uplatňovaní alebo vybavovaní reklamácie dokážu poriadne strpčiť život.

Predaj či kúpa auta si rovnako ako každý iný právny úkon žiada odbornú pomoc právnika. Nedajte sa zmiasť tým, že vašu staručkú škodovku predávate za smiešne nízku sumu a otravovať kvôli tomu právnika nemá zmysel. Práve v takomto a podobných prípadoch môže mať amatérsky vypracovaná zmluva mnoho "dier", ktoré vám môžu neskôr poriadne strpčiť život.

Kúpu a predaj auta môžeme rozdeliť na technickú a právnu časť. Kým v technickej časti pozostávajúcej zo zhodnotenia skutočného technického stavu kupovaného alebo predávaného auta sa môžeme spoľahnúť len na seba, prípadne si podľa vlastného uváženia prizvať automechanika, právnu časť (vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy) by sme mali ponechať výlučne v kompetencii právnika. Len on totiž dokáže upraviť všeobecný vzor kúpno-predajnej zmluvy vašim konkrétnym požiadavkám a prispôsobiť ju aktuálnej situácii.

Pri realizácii predaja a kúpy auta počítajte aj so správnymi poplatkami, ktoré s tým súvisia. Nie je ich málo, vyhnúť sa im však nedokážete, preto je dôležité ešte pred samotnou návštevou dopravného inšpektorátu, či iného úradu vedieť, čo nás tam čaká. Čím viac budete v tejto problematike zorientovaní, tým rýchlejšie a hladšie prebehne celý nepríjemný proces prepisu auta na nového majiteľa.

1. Odhlásenie motorového vozidla

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný predložiť (pristaviť vozidlo ku kontrole evidenčných čísiel je povinný len pri prihlásení vozidla z iného okresu).

Čo potrebujete:

 • vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa,
 • technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla alebo osvedčenie o evidencii,
 • platný doklad totožnosti, ak ide o vozidlo fyzickej osoby, ak ide o podnikateľa - výpis z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
 • doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovenosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Čo zaplatíte:

 • Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

2. Prihlásenie motorového vozidla z iného okresu

Dôležitá informácia pre prihlásenie vozidla je, že je potrebné vozidlo najprv odhlásiť pôvodným majiteľom.

Čo potrebujete:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii  so zápisom odhlásenia, alebo technický preukaz so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ),
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

Čo zaplatíte:

 • kolok 66 EUR – ak sa mení držiteľ
 • kolok 33 EUR – ak sa držiteľ len presťahuje

3. Zmena držiteľa motorového vozidla v rámci okresu

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole.

Čo potrebujete:

 • pôvodný držiteľ - žiadosť o odhlásenie,
 • nový držiteľ - žiadosť o prihlásenie,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodný držiteľ predloží doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie).

Čo zaplatíte:

 • kolok 33 EUR

4. Zmena farby alebo zápis ťažného zariadenia

Čo potrebujete:

 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz  a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • potvrdenie o  poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • doklad o schválení ťažného zariadenia  (ak nie je uvedené v osvedčení o evidencii vozidla),
 • pokiaľ je doklad o schválení ťažného zariadenia vystavený v inom členskom štáte Európskej únie, aj jeho úradný preklad (pri doklade vystavenom v Českej republike sa preklad nevyžaduje).

Čo zaplatíte:

 • kolok 5 EUR

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa odhlásenia, prihlásenia, či prepisu auta, vrátane presného postupu, nevyhnutných správnych poplatkov a vzorovej kúpno-predajnej zmluvy nájdete v novej infosekcii

Seriál pripravuje Pravda.sk v spolupráci s portálom Autovia.sk