Prihlásenie auta z iného okresu | AUTOVIA.SK

Prihlásenie auta z iného okresu

Držiteľ vozidla je povinný do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle. Orgány Policajného zboru požadujú predložiť::

  • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie, 
  • osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
  • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 
  • platný doklad totožnosti,
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
  • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé" (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle)
  • kolky v určenej hodnote za EČV a TP ako Poplatky 

Dôležitá informácia pre prihlásenie vozidla je, že je potrebné vozidlo najprv odhlásiť pôvodným majiteľom

zdroj: minv.sk