Prihlásenie dovezeného auta | AUTOVIA.SK

Prihlásenie dovezeného auta

Vo všebecnosti môže majiteľ dovezeného vozidla postupovať takto:

- za predpokladu, že vozidlo je spôsobilé na jazdu.

a) po príchode na Slovensko, uhradiť poplatok za spracovanie odpadu. (Pozor zmena! :

Na základe nového zákona č. 79/2015 z. Z. o odpadoch sa neplatí príspevok do Recyklačného fondu za jednotlivo vyrobené alebo jednotlivo dovezené vozidlá vo vzťahu ku ktorým sa konanie o schválení jednotlivo vyrobeného vozidla (§14 zák. č. 725/2004 Z.z.) resp. konanie o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla (§16a a §16b zák. č. 725/2004 Z.z.) 
začalo po dni 01. 01. 2016 (čl VI. zák. č. 79/2015 Z.z.).
 
Od tohto dátumu sa individuálny dovoz vozidiel riadi ustanoveniami § 62 ods. 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z.z. Ohľadom uhradenia poplatku za jednotlivo vyrobené alebo jednotlivo dovezené vozidlo, prosím,  kontaktujte tvorcov zákona č. 79/2015 Z.z. Recyklačný fond nemá dostatočné informácie o ďalšom postupe.
 
Zároveň upozorňujeme, aby sa po 01. 01. 2016 nepoužívali predtlačené poštové  poukážky Recyklačného fondu, 
účet bude zrušený. )
 
sumu a informacie o úhrade nájdete na www.idovoz.sk

b) preložiť úradne doklady od vozidla a kúpnu zmluvu (individuálne poplatky)

c) vykonať STK+EK+KO (individuálne poplatky)

d) po kontrolách podať ziadosť o typové schválenie na Obvodnom úrade dopravy (popísané nižšie), vystavia technický preukaz  - 106 € , v kolkoch

e) uzatvoriť PZP (individuálne poplatky)

f) podať žiadost o zaevidovanie na dopravnom inšpektoráte dopravy v mieste trvalého bydliska držiteľa ( 33 € za zápis do evidencie + 33 € za 2 nové ECV)

I. krok: Obvodný úrad dopravy

Pozn. V niektorých mestách Slovenska je od 1.10.2013 bývalý Obvodný úrad dopravy súčasťou Okresného úradu.

Žiadosť sa podáva aj v prípade prípojných vozidiel kategórie O. Prípojné vozidlo musí mať VIN.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá jednotlivo dovezie nové alebo ojazdené vozidlo, je povinná písomne požiadať obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby o:

 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,
 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla.

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla si stiahnete tu

Ak ide o nové vozidlo (najazdené maximálne 6000 km, alebo od jeho prvého predaja uplynulo najviac 6 mesiacov) k žiadosti je nutné doložiť:

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 kalendárnych dní ( zoznam pracovísk kontroly originality )
 • protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania ( zoznam pracovísk STK )
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, (POZN! Protokol o technickej a emisnej kontrole vozidla pravidelnej sa nevyžaduje, pokiaľ vozidlo takejto kontrole nepodlieha v Slovenskej republike. Ak by lehota platnosti technickej kontroly z členského štátu prevyšovalo lehotu technickej kontroly pravidelnej v Slovenskej republike, platnosť technickej kontroly z členského štátu sa skráti podľa lehoty platnej v Slovenskej republike.)
 • osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

 

Ak ide o jazdené vozidlo k žiadosti je nutné doložiť:

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 kalendárnych dní,
 • protokol o technickej kontrole vozidla, ak tejto kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, (POZN! Protokol o technickej a emisnej kontrole vozidla pravidelnej sa nevyžaduje, pokiaľ vozidlo takejto kontrole nepodlieha v Slovenskej republike. Ak by lehota platnosti technickej kontroly z členského štátu prevyšovalo lehotu technickej kontroly pravidelnej v Slovenskej republike, platnosť technickej kontroly z členského štátu sa skráti podľa lehoty platnej v Slovenskej republike.)
 • osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a technické požiadavky ustanovené nariadením vlády,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v predchádzajúcich odsekoch; inak žiadosť zamietne.

Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo,

 • vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla,
 • vydá osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla musí obsahovať tie isté údaje ako žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla (pozri vyššie).

Obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, ak žiadateľ splnil uvedené podmienky; inak žiadosť zamietne.

Ak obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla,

 • vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla,
 • vydá osvedčenie o evidencii (TP), ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

Preklady

Doklady v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je nevyhnutné preložiť do slovenčiny. V prípade, ak sú dvojjazyčné, je potrebný preklad oboch jazykov. Preklad môže uskutočniť výlučne prekladateľ, ktorý je registrovaný v zozname oficiálnych tlmočníkov. Vzhľadom k tomu, že preklady nie sú lacné , dopravné úrady odporúčajú žiadateľom, aby najprv s nimi prekonzultovali, ktoré treba nevyhnutne preložiť a ktoré nie.  Prekladajú sa fotokópie. Originál sa predkladá volne, nezviazaný v preklade.

II. krok: Dopravný inšpektorát

Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie na Dopravnom inšpektoráte je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobiloti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km),
 • kolky v určenej hodnote ako Poplatky za registráciu vozidla a za vystavenie ŠPZ

Ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Ak je držiteľom firma, je potrebné doniesť aj originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list, resp. jeho overenú kópiu k nahliadnutiu.
Pokiaľ ide o prihlásenie vozidla  organizácie, ,je potrebná prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (konateľ spoločnosti, živnostník alebo osoba úradne splnomocnená)

zdroj: minv.sk a euroinfo.gov.sk