Prihlásenie nového auta | AUTOVIA.SK

Prihlásenie nového auta

Vozidlá, o ktorých orgán schvaľujúci technickú spôsobilosť vozidla alebo typ vozidla rozhodol, že musia byť evidované a opatrené evidenčným číslom, musia sa prihlásiť do evidencie na okresnom dopravnom inšpektoráte príslušnom podľa miesta trvalého pobytu alebo podľa sídla držiteľa vozidla.

Vozidlo, ktoré má byť prevádzkované podnikateľským subjektom, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na okresnom dopravnom inšpektoráte príslušnom podľa adresy tohto podnikateľského subjektu.

Vozidlo, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie, je vlastník vozidla povinný osobne prihlásiť, a to do 15 dní po jeho nadobudnutí.

Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, alebo právnická osoba, alebo jej organizačná zložka, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.

Ako držiteľ vozidla smie byť v dokladoch vozidla zapísaná len jedna osoba.

Prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia a držiteľovi vozidla uvedenému vlastníkom vozidla vydá osvedčenie a tabuľku s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

Iná osoba môže za vlastníka alebo za držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom vlastníka alebo držiteľa, alebo na základe úradného rozhodnutia.

Pri prihlásení vozidla ste povinní teda predložiť:

  • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
  • osvedčenie o evidencii,
  • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • platný doklad totožnosti,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list,
  • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
  • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
  • kolky v určenej hodnote ako Poplatky za registráciu vozidla a za vystavenie ŠPZ

zdroj: portal.gov.sk