Presťahovanie z iného okresu | AUTOVIA.SK

Presťahovanie z iného okresu

Držiteľ vozidla je povinný umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle a orgány Policajného zboru požadujú predložiť:

  • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie, 
  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané, 
  • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom, 
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z pôvodného okresu, 
  • platný doklad totožnosti so zapísaným novým trvalým pobytom, 
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, aktuálny výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list so zapísaným novým sídlom, 
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
  • správny poplatok v hodnote 33 €, 
  • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

Praktická rada : Nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese.

zdroj: minv.sk