Správne poplatky pri prepise, prihlásení alebo odhlásení auta | AUTOVIA.SK

Správne poplatky pri prepise, prihlásení alebo odhlásení auta

Podľa § 7 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom, platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, a k správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Podotýkame, že pri dvoch rôznych evidenčných úkonoch (prihlásenie vozidla; vydanie tabuliek s evidenčným číslom) sa posudzujú správne poplatky osobitne, to znamená, že sa nesčítavajú, a každý sa posudzuje v rámci 300 eur osobitne.

Správne poplatky podľa zákona 342/2016 Z.z. (novela zákona o správnych poplatkoch) budú od
1. februára 2017 nasledovné:

ÚKON

Položka 65   

 

a)  Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov ............. suma vypočítaná podľa vzorca (sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla) z tabuľky č. 1 vynásobená koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla z tabuľky č. 2, najmenej 33 eur. 

Tabuľka č. 1

Výkon motora v kW

Sadzba poplatku v eurách

nad

do

 

80 vrátane

33

80

86 vrátane

90

86

92 vrátane

110

92

98 vrátane

150

98

104 vrátane

210

104

110 vrátane

260

110

121 vrátane

360

121

132 vrátane

530

132

143 vrátane

700

143

154 vrátane

870

154

165 vrátane

1 100

165

176 vrátane

1 250

176

202 vrátane

1 900

202

228 vrátane

2 300

228

254 vrátane

2 700

254

a viac

3 900

 

Tabuľka č. 2

Vek vozidla

Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla

prvá evidencia

1,00

do 1 roka vrátane odo dňa prvej       evidencie  

0,82

do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,68

do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,56

do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,46

do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,38

do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,32

do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,26

do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,23

do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,19

do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,16

do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,14

do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,12

do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,10

do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,09

do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,08

do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,07

nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie

0,06

   

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

c)   Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

 d)  Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla, zástupca výrobcu vozidla, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla

33 €

 

 

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla.
 3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri zápise držiteľa podľa prvej vety je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.
 4. Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu, na ktorého základe sa vypočíta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako je uvedený v tabuľke č. 2 zodpovedajúci veku vozidla odo dňa prvej evidencie vozidla. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto položky.
 5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla, hybridného elektrického vozidla,20 motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) a motorového vozidla na vodíkový pohon.
 6. Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.

 

 

ĎALŠIE ÚKONY

Zápis zmeny v dokladoch, vrátane doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu (napr. do miesta bydliska, zamestnania), za každý doklad

6 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku

16,50 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla

182 €

Vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov

66 €

Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom, za každú tabuľku

33 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku

165,50 €

Vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku

165,50 €   

Vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla

 16,50 €

Odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese, pri prepise vozidla do iného okresu

0 €

Podanie žiadosti o trvalé vyradenie vozidla z evidencie
(platí len pre vozidlá, ktoré nepodliehajú spracovaniu, t. j. vozidlá iných kategórií ako M1, N1 a L2
 

5 €

Podanie žiadosti o trvalé vyradenie vozidla z evidencie všetkých kategórií, ktoré bolo odcudzené

 0

ÚKON

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie

a predĺženie dočasného vyradenia z evidencie vozidiel v lehote:  

1. do jedného roka 

5 €

2. od jedného roka do dvoch rokov 

20 €

3. od dvoch rokov do štyroch rokov 

35 €

4. od štyroch rokov do šiestich rokov 

70 €

5. od šiestich rokov do 10 rokov 

170 €

 6. nad 10 rokov

350 €

Opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel

5 €

V uvedenom poplatku je zahrnuté aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.

Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena bodov 1 - 6, pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie vozidiel najviac na 20 rokov.

  

ÚKON

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka, vrátane doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu (napr. do miesta bydliska, zamestnania)

6 €

Vydanie osvedčenia o evidencii časti II, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka

6 €

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka, vrátane doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu (napr. do miesta bydliska, zamestnania)

30 €

  

SITUÁCIE:

I.    Prihlásenie nového vozidla :

 Pri prihlásení nového vozidla, ktorému predajca vystavil papierové osvedčenie o evidencii časť II (prihlasovanie je štandardné pri okienku na dopravnom inšpektoráte) je potrebné predložiť:

 

·          vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,

·          osvedčenie o evidencii časť II,

·          doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,  

·          potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

·          platný doklad totožnosti,

·          splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,

·          overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,

·          ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list; prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),

·          ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento sa nevyžaduje, ak ho elektronicky zaslal predajca vozidiel,

·          ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1, M1G, N1 a N1G držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doklad o poskytnutí tohto príspevku,

·          spak na kúpu vozidla nebol poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z.z., správny poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie a za vydanie tabuliek s evidenčným číslom.

 

 

        

1.     Ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1, M1G, N1 a N1G držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán Policajného zboru nevyberá správny poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie.

 

2.     Ak nebol na kúpu motorového vozidla poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň ak je držiteľ vozidla držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, orgán Policajného zboru vyberá poplatok za zápis prvého držiteľa vozidla podľa najväčšieho výkonu motora:

 

Tabuľka č. 3

Výkon motora v kW

Sadzba poplatku v eurách

nad

do

 

80 vrátane

16,50

80

86 vrátane

45

86

92 vrátane

55

92

98 vrátane

75

98

104 vrátane

110

104

110 vrátane

160

110

121 vrátane

260

121

132 vrátane

430

132

143 vrátane

600

143

154 vrátane

770

154

165 vrátane

1 000

165

176 vrátane

1 150

176

202 vrátane

1 800

202

228 vrátane

2 200

228

254 vrátane

2 600

254

a viac

3 800

 

3.     Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vykonanie zmien a vydanie príslušných dokladov, t. j. osvedčenie o evidencii časť II, štandardné vydanie osvedčenia o evidencii časť I a doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu. Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o urýchlené vydanie osvedčenie o evidencii časť I do dvoch pracovných dní, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 68a písm. c) sadzobníka vo výške 30 €.

 

4.     Za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom orgán Policajného zboru vyberie poplatok

a)     za štandardnú tabuľku s evidenčným číslom podľa položky 76 písm. a) sadzobníka vo výške 16,50 € za každú tabuľku,

b)     za tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno Z určenú pre motorové vozidlo kategórie Ps a Ls podľa položky 76 písm. c) sadzobníka vo výške 33 €  za každú tabuľku,

c)     ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada pri prihlásení vozidla do evidencie o pridelenie voliteľného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s voliteľným evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 76 písm. d) vo výške 165,50 € za každú tabuľku, pričom prihlásenie vozidla vrátane výberu príslušného poplatku vykoná až po doručení tabuľky s voliteľným evidenčným číslom,

d)     ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada pri prihlásení vozidla do evidencie o vydanie plastovej tabuľky s evidenčným číslom, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 76 písm. e) vo výške 182 € za zadnú tabuľku (platí aj pre plastovú tabuľku s voliteľným evidenčným číslom) a za prednú tabuľku poplatok podľa položky 76 písm. a) sadzobníka vo výške 16,50 €  alebo poplatok podľa položky 76 písm. d) sadzobníka vo výške 165,50 €, pričom prihlásenie vozidla vrátane výberu príslušného poplatku vykoná až po doručení tabuľky s voliteľným evidenčným číslom,

e)     ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov, orgán Policajného zboru vyberie poplatok podľa položky 76 písm. g) sadzobníka vo výške 16,50 €, pričom prihlásenie vozidla môže vykonať aj pred doručením tejto tabuľky.

 

5.     Zápis držiteľa motorového alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutím súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov vykoná orgán Policajného zboru bez vybratia poplatku a v takomto prípade orgán Policajného zboru vyberie len príslušný poplatok za tabuľky s evidenčným číslom, ak je evidenčný úkon spojený s vydaním tabuliek.

 

6.     Ak pred prihlásením dosiaľ neevidovaného vozidla alebo jednotlivo dovezeného vozidla vlastník vozidla žiada o zápis spájacieho zariadenia, ktoré nie je zapísané v predloženom osvedčení o evidencii časť II, orgán Policajného zboru nevyberá správny poplatok za vydanie osvedčenia o evidencii zo svojich skladových zásob. Ak sa však uplatňuje postup za urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I, orgán Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 30 €. Zároveň orgán Policajného zboru vyberie poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie a za vydanie tabuľky s evidenčným číslom.

 

7.     Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €.

 

II.    Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia :

Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné predložiť:

·          vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,

·          osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,

·          rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,

·          potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

·          platný doklad totožnosti,

·          splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,

·          ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,

·          prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),

·          osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré máudelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km), 

·          ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku.  Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie,

·          správny poplatok.

Pri vyberaní správnych poplatkov u vozidla dovezeného za zahraničia platia rovnaké podmienky ako pri prevode držby vozidla na inú odsobu, t.j. zohľadňuje sa pri vozidlách kategórie L, M1 a N1 s výkonom motora nad 80 kW vek vozidla podľa dátumu prvej evidencie vozidla v cudzine a výkon vozidla.

 

III.   Prevod držby vozidla na inú osobu :

Pri oznamovaní prevodu držby vozidla na inú osobu (tzv. odhlásenie vozidla na kupujúceho) je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii,
 • osvedčenie o evidencii časť I a časť II, pričom osvedčenie o evidencii vozidla časť I sa odovzdáva pri oznamovaní prevodu držby vozidla,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla; povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak je držiteľ vozidla a osoba, na ktorú sa držby vozidla previedla, osobne prítomná na orgáne Policajného zboru, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel,
 • odhlásenia vozidla na kupujúceho je bezplatné.

 

IV.   Zápis nového držiteľa vozidla:

Pri oznamovaní zápisu nového držiteľa je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii,
 • osvedčenie o evidencii časť II; ak sa vozidlo prihlasuje v inom okrese, tak je potrebné aj odovzdať pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • správny poplatok.

Pri vyberaní správnych poplatkov za zápis nového držiteľa vozidla platia rovnaké podmienky ako pri prihlasovaní nového vozidla do evidencie, t. j. takýto zápis je spoplatnený u vozidiel kategórie L, M1 a N1 podľa max. výkonu motora a koeficientu vekovosti vozidla. Ak sa vozidlo prihlasuje na inom okrese, platí sa aj za vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom.

Zdroj: MV SR