Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AUTOVIA, s.r.o. | AUTOVIA.SK
Upozornenie! Používate zastaralý prehliadač. Pre správny chod a fungovanie stránky, prosím použite novšiu verziu alebo iný prehliadač. Stiahnite si najnovšiu verziu Chrome tu alebo Firefox tu.
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Autovia.sk - autobazár áut, motoriek a náhradných dielov Celkom 721 155 inzerátov

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AUTOVIA, s.r.o.

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť AUTOVIA, s. r. o., so sídlom Murgašova 2/243, Žilina 010 01, IČO 35826398, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 31561/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo aj ako „Dodávateľ“), je prevádzkovateľom internetového inzertného portálu na adrese www.autovia.sk.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AUTOVIA, s.r.o. (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Klientom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v mieste sídla Prevádzkovateľa a v elektronickej forme na adrese www.autovia.sk (ďalej len „Webová stránka“).
 3. VOP sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb Prevádzkovateľa a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 4. Výklad pojmov. Nasledovné pojmy budú mať vo VOP a/alebo v Zmluve nasledovné významy:
  1. Služby sú služby poskytované Prevádzkovateľom na Webovej stránke, ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky. Služby môžu byť Prevádzkovateľom ponúkané ako individuálne alebo v rámci tzv. balíkov služieb. Rozsah a druh Služieb poskytovaných Klientom je uvedený v Objednávke a/alebo v Zmluve. Službou je najmä Inzercia a Reklama.
  2. Inzercia je uverejňovanie inzerátov v textovej podobe s prípadnou fotodokumentáciou na Webovej stránke za odplatu, ak nie je uvedené v týchto VOP a/alebo Zmluve inak. Predmetom inzercie môže byť iba predaj nových alebo ojazdených osobných a úžitkových (nákladných) automobilov, motoriek a náhradných dielov. Inzercia Klientov (fyzických osôb) zadávaná na súkromné účely vo vlastnom mene a na vlastný účet sa označuje ako „Súkromná Inzercia“. Inzercia Klientov, ktorí podnikajú v oblasti nákupu, predaja a sprostredkovania nákupu a predaja automobilov, motocyklov a náhradných dielov sa označuje ako „Firemná Inzercia“. Súkromná Inzercia je poskytovaná bezodplatne v maximálnom počte dva (2) inzeráty. Firemná Inzercia je poskytovaná za odplatu podľa aktuálneho Cenníka.
  3. Reklama je uverejňovanie reklamných oznamov v grafickej a/alebo textovej podobe na Webovej stránke za odplatu, a to najmä formou reklamného banneru.
  4. Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v súlade s týmito VOP a/alebo Zmluvou objednáva Služby.
  5. Súkromný Inzerent je Klient definovaný v článku II bode 1 týchto VOP.
  6. Firemný Inzerent je Klient definovaný v článku II bode 2 týchto VOP.
  7. Objednávka je písomná objednávka (zahŕňa aj objednávku zaslanú elektronickou poštou) Služieb vyplnená Klientom a akceptovaná Prevádzkovateľom, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené Prevádzkovateľom.
  8. Zmluva je zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Klientom, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi Služby; neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak Zmluva neurčuje niečo iné, sú VOP a Objednávka. Zmluva môže byť dohodnutá aj ústnou formou a zmluvné podmienky sú v takom prípade uvedené v Objednávke a/alebo VOP. Zmluva sa považuje za uzatvorenú aj momentom úspešnej registrácie Klienta na Webovej stránke
  9. Zmluvné strany sú Prevádzkovateľ a Klient.
  10. Cenník je cenník Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.
 5. Ak niektoré pojmy definované v týchto VOP budú mať v Zmluve a/alebo Objednávke definovaný iný význam, budú vykladané v súlade s ich definíciou uvedenou v Zmluve a/alebo Objednávke.

Článok II

Pravidlá pre Inzerciu

 1. Súkromnú Inzerciu môže zadať len Klient - fyzická osoba, ktorý predáva svoj vlastný majetok (ďalej aj ako „Súkromný Inzerent“). V prípade pokiaľ si Súkromný Inzerent objedná doplnkové služby bude považovaný podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje priamo pri objednávaní doplnkovej služby. V prípade neposkytnutia údajov nie je považovaný podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. za zdaniteľnú osobu. Prevádzkovateľ za platené služby nevyhotoví používateľovi podľa § 71, ods (1) faktúru. Súkromný Inzerent súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené služby na emailovú adresu uvedenú vo svojej registrácii na www.autovia.sk.
 2. Firemnú Inzerciu zadáva Klient - fyzická alebo právnická osoba, ktorý využíva inzertný predaj predmetov v rámci výkonu svojej podnikateľskej (obchodnej) činnosti (ďalej aj ako „Firemný Inzerent“).
 3. Klient sa musí pre využívanie Služieb zaregistrovať na Webovej stránke, pričom k registrácii je potrebné uviesť iba kontaktné telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu Klienta; Prevádzkovateľ v žiadnom prípade pre účely registrácie nezhromažďuje osobné údaje fyzických osôb, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formolára dostupného na Webovej stránke. Údaje uvádzané v registračnom formolári musia byť pravdivé a aktuálne. Vykonaním registrácie Klient udeľuje svoj súhlas s týmito VOP. Klient môže súhlasiť so zasielaním noviniek na e-mail, ktoré môžu obsahovať reklamné informácie. Prevádzkovateľ má právo požadovať od Firemného Inzerenta uvedenie aj niektorých ďalších údajov, a to najmä pre účely fakturácie ceny za poskytnuté Služby.
 4. Firemná Inzercia sa uverejňuje zvyčajne na základe Objednávky a/alebo na jej základe uzatvorenej Zmluvy. Firemný Inzerent je oprávnený úplne alebo čiastočne zrušiť konkrétnu Objednávku, resp. objednané Služby pred ich poskytnutím zaslaním e-mailovej alebo písomnej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle úplne alebo čiastočne zrušiť Objednávku, resp. objednané Služby.
 5. Sekcia “Nové autá” je určená len pre Inzerciu zadávanú výlučne Firemnými Inzerentmi - autorizovanými predajcami, ktorí vlastnia licenciu udelenú importérom vozidiel v Slovenskej republike.
 6. Klient plne zodpovedá za obsah Inzercie, a to vrátane textu a fotografií. Ak Inzercia obsahuje akékoľvek grafické znázornenie, logo, fotografiu alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom takého diela zodpovedá výlučne Klient v plnom rozsahu. Klient súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v predchádzajúcej vete vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Klient tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť. Cena uvádzaná v inzerátoch musí byť konečná, čiže aj vrátane DPH. Klient je pri pridávaní Inzercie povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito VOP a/alebo Zmluvou, najmä:
  1. je povinný inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie je v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
  2. je povinný obsah Inzercie upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných osôb a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so zákonom č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v platnom znení,
  3. nesmie v Inzercii ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
  4. je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných údajov,
  5. nesmie niekoľkokrát uverejniť Inzerciu s tou istou ponukou, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná (platí pre Firemných Inzerentov),
  6. v rámci Inzercie musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, to sa netýka prípadu, ak má Klient objednanú Reklamu (platí pre Firemných Inzerentov).
 7. Klient registráciou na Webovej stránke dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov v ním zadanej Inzercii, ktorá je dostupná na celosvetovej informačnej sieti Internet.
 8. Klient registráciou na Webovej stránke dáva súhlas k tomu, že Prevádzkovateľ môže podľa vlastného rozhodnutia vykonať prepojenie Inzercie na iné internetové inzertné portály spolupracujúce s Prevádzkovateľom.
 9. Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie Inzercie iným systémom ako je štandardne na Webovej stránke.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť alebo nezverejniť Inzerciu (prípadne vymazať celé konto), ak:
  1. pri zadávaní Inzercie boli porušené pravidlá uvedené v týchto VOP,
  2. bola zaradená do nesprávnej kategórie,
  3. jej obsah môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb.
 11. V prípade, že Súkromnú Inzerciu neoprávnene využíva fyzická alebo právnická osoba na podporu svojej obchodnej činnosti, bude jej konto zablokované proti ďalšiemu využívaniu Inzercie a zároveň jej bude e-mailom zaslaný platný Cenník.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri zablokovaní konta uzamknúť aj údaje v profile, z dôvodu ich možného pozmeňovania za účelom ďalšieho porušovania pravidiel uvedených v týchto VOP. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné kontaktovať Prevádzkovateľa.
 13. Klient je povinný pravidelne aktualizovať svoju Inzerciu uverejnenú na Webovej stránke a v prípade neaktuálnosti takú Inzerciu zrušiť z aktuálnej ponuky. V prípade neaktualizovania Inzercie počas tridsiatich (30) dní môže byť Inzercia vyradená z aktuálnej ponuky.

Článok III

Pravidlá pre Reklamu

 1. Reklama sa uverejňuje na základe Objednávky a/alebo na jej základe uzatvorenej Zmluvy.
 2. Predmetom Reklamy môže byť najmä reklamný oznam zameraný na propagáciu Klienta a/alebo Klientom ponúkaných tovarov a služieb. Reklama musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďalšie podrobné pravidlá pre uverejňovanie Reklamy môžu byť predmetom Zmluvy.
 3. Ak nebude výslovne v Zmluve uvedené inak, na uverejňovanie Reklamy sa primerane použijú ostatné ustanovenia týchto VOP.

Článok IV

Cena Služieb a platobné podmienky

 1. Sadzba ceny za objednané Služby je kalkolovaná podľa Cenníka platného v deň objednania Služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien Cenníka. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na Webovej stránke, ak nie je v Cenníku uvedené inak.
 2. Všetky ceny uvedené v Cenníku sú čiastkami, ktoré nezhŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Sadzba DPH je stanovená podľa platného zákona a je v daňových dokladoch osobitné vyčíslená.
 3. Cenu za Služby je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený v Zmluve alebo na faktúre riadne a včas. Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená po sprístupnení a/alebo poskytnutí Služieb Klientovi, resp. na začiatku obdobia, na ktoré si Klient objednal Služby. Faktúra bude vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Klient využívanie Služieb objednal. Doba splatnosti faktúr je štrnásť (14) dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v týchto VOP a/alebo Zmluve nie je uvedené inak. Prípadné námietky voči faktúre vystavenej Prevádzkovateľom (napr. z titolu chýbajúcich náležitostí faktúry alebo inej nesprávnosti) je Klient oprávnený vzniesť u Prevádzkovateľa najneskôr do piatich (5) dní odo dňa doručenia faktúry.
 4. V prípade ak sa Klient dostane do omeškania s úhradou fakturovanej čiastky, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. Ak Prevádzkovateľ pozastaví Klientovi poskytovanie Služieb z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete alebo z iných dôvodov uvedených v týchto VOP, nie je povinný poskytnúť Klientovi žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 5. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov a Klientov, u ktorých existuje riziko, že by cena Služieb nemusela byť uhradená riadne a včas, je Prevádzkovateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej faktúry s dátumom splatnosti najneskôr v deň, ktorý je označený ako začiatok používania Služieb. V prípade, že platba nebude uskutočnená, Prevádzkovateľ má právo odmietnuť Klientovi objednané Služby sprístupniť.
 6. Ak Klient zruší objednané Služby počas ich poskytovania, Prevádzkovateľ má nárok na cenu za skutočne poskytnuté Služby za celú dobu ich poskytovania určenú podľa Cenníka.

Článok V

Trvanie Zmluvy

 1. Zmluvný vzťah sa uzatvára zvyčajne na dobu určitú s účinnosťou odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
 2. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  1. písomnou dohodou Zmluvných strán,
  2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede,
  3. odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, ak druhá Zmluvná strana poruší svoje povinnosti podľa Zmluvy podstatným spôsobom.
  4. Písomná výpoveď, resp. písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť doručené druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu tejto Zmluvnej strany, ktorú táto Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej strane.

Článok VI

Reklamačný poriadok

 1. Klient má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa.
 2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr desať (10) dní odo dňa, keď Klient chybu zistil, alebo mohol zistiť.
 3. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, faxom na číslo: +421 2 3355 4601, e-mailom na adresu: info@autovia.sk , pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do piatich (5) dní odo dňa je prevzatia.
 4. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služieb, uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako šesť (6) hodín za obdobie predchádzajúcich dvadsaťštyri (24) hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá a/alebo ktoré sú mimo dosahu Prevádzkovateľa.
 5. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponúknutia náhradných Služieb.

Článok VII

Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené zverejnením Inzercie na Webovej stránke.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú časť Inzercie zverejnenej na Webovej stránke a ani za jej gramatickú správnosť a ani za pravdivosť a aktuálnosť uvedených údajov.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné právne a ani iné vady tovaru uvedeného v Inzercii a ani za plnenie príslušnej zmluvnej strany, ktorá je zaviazaná dodať alebo odobrať tovar uvedený v Inzercii.
 4. Prevádzkovateľ nie je činný ako sprostredkovateľ, obchodný zástupca a/alebo splnomocnenec Klientov a nepoberá od Klientov žiadnu formu provízie za sprostredkovanie predaja alebo kúpy tovaru uvedeného v Inzercii.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na Webovej stránke a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP. Aktuálne znenie je zverejnené na Webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého je platné. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 2. Právne vzťahy neupravené v Zmluve alebo týchto VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 3. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
 4. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť ustanovením novým a to takým, ktoré sa svojím zmyslom a účelom blíži nahradzovanému ustanoveniu a zmluvnej vôli, ktorú v ňom Zmluvné strany prejavili. Do doby dosiahnutia dohody sa namiesto takýchto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.
 5. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.6.2009